Missie en werkwijze

Onze Missie

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.
Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

 

Onpartijdig, ongebonden en onafhankelijk

Van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van Amnesty is haar onpartijdige opstelling. Amnesty voert geen actie voor of tegen regeringen of politieke systemen. Onder ieder systeem moeten de rechten van de mens worden nageleefd. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep.
Van zeer groot belang is ook Amnesty's financiŽle onafhankelijkheid. Amnesty accepteert voor haar acties en onderzoeken geen giften of subsidies van landelijke, provinciale of lokale overheden. Voor het werven van fondsen zijn richtlijnen opgesteld, zodat Amnesty niet afhankelijk wordt van welke groepering dan ook. Amnesty is geheel aangewezen op giften en contributies van haar leden, donateurs en sympathisanten.

Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep

Betrouwbaarheid

De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Als Amnesty actie voert is daar altijd eerst gedegen onderzoek aan vooraf gegaan. Op Amnesty's hoofdkantoor in Londen verzamelen en analyseren medewerkers informatie over mensenrechtenschendingen uit de hele wereld. Ook worden er geregeld onderzoeksmissies uitgestuurd om de mensenrechtensituatie ter plekke te onderzoeken. Amnesty praat tijdens die missies met onder meer slachtoffers, advocaten, lokale mensenrechtenactivisten en de overheid, en woont rechtszaken bij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van experts, ondersteund door specialisten op specifieke terreinen zoals internationaal recht, media en technologie. Pas als de onderzoekers voldoende zeker van hun zaak zijn, gaat Amnesty tot actie over. Met deze werkwijze is de organisatie altijd in staat schendingen op betrouwbare manier aan de kaak te stellen.

Ga naar bovenPas als de onderzoekers voldoende zeker zijn van hun zaak gaat Amnesty tot actie over

Diversiteit

Amnesty International wil een organisatie zijn die zich kenmerkt door een grote diversiteit aan mensen. Een organisatie waar verschillen de ruimte krijgen en gewaardeerd worden. Amnesty International is een organisatie waar discriminatie en ongewenste omgangsvormen niet worden getolereerd. In onze gedragscode hebben we afgesproken en vastgelegd hoe wij samen willen werken.

Amnesty ontwikkelt beleid om bovenstaande zaken, die zo in lijn zijn met de missie en het werk van de organisatie, te verwezenlijken. We doen dit in een voortdurend proces van organisatieontwikkeling, beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie. Werving en behoud van medewerkers met het oog op het vergroten van diversiteit is een speerpunt in het huidige diversiteitsbeleid.

Werving en behoud van medewerkers met het oog op het vergroten van diversiteit is een speerpunt in het huidige diversiteitsbeleid.