logo

RechtStreeks
Elektronische nieuwsbrief 

Amnesty International Wageningen

 

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van de activiteiten van Amnesty rond 5 mei, de dag dat we in Nederland vieren dat we met elkaar in vrijheid mogen samenleven.

In deze nieuwsbrief:

 

In actie vanwege Vreemdelingendetentie in Nederland

Nederland sluit ieder jaar duizenden vreemdelingen op in een gevangenis. Niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze wachten op behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting. Volgens internationaal recht en de Nederlandse wet is dit als uiterst middel wel toegestaan, maar Nederland doet het te vaak, te lang, en onder een veel te streng gevangenisregime. In het najaar bespreekt de Tweede Kamer plannen van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over vreemdelingendetentie. Daarom voert Amnesty vanaf 5 mei campagne voor een einde aan de inhumane detentie van vreemdelingen in Nederland. De slogan voor de campagne is 'Ik schaam me diep'.

fotodetentiecentrum 

Op 5 mei is Amnesty in de middag tijdens het Bevrijdingsfestival aanwezig op het grasveld aan het Plantsoen tegenover de Action. We zullen het publiek informeren over de bezwaren die Amnesty heeft tegen het huidige beleid rond vreemdelingendetentie in Nederland. Mensen worden uitgenodigd een petitie te ondertekenen gericht aan staatssecretaris Teeven. Geïnteresseerden wordt ook de mogelijkheid geboden om eigen een vrijheidsboodschap te schrijven op een groot spandoek, de 'Wall of Shame'. Op verschillende plaatsen waar Amnesty actie voert wordt een dergelijke 'Walls of Shame’ neergezet. Deze worden verzameld en op een later tijdstip op een bijzondere manier gepresenteerd op het Binnenhof.

petitie
Voor de kinderen is er op 5 mei de gelegenheid om een spelletje te spelen. Ze kunnen blikken omgooien met een bal. Op deze blikken staan allerlei feiten vermeld over de vreemdelingendetentie in Nederland.

In 2011 werden er 6.104 vreemdelingen gedetineerd. Gemiddeld zaten zij 76 dagen gevangen. Voor 18,4% gold dat zij langer dan zes maanden vast zaten.

Vreemdelingen zitten niet vast omdat ze een strafbaar feit pleegden. Toch zijn ze onderworpen aan een strafrechtelijk regime. De omstandigheden voor mensen in vreemdelingendetentie zijn net zo streng als die voor veroordeelde criminelen – of zelfs nog strenger.
 • De meesten zitten tot 16 uur per dag in een tweepersoonscel van ongeveer 12 vierkante meter.
 • Ze kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, zoals plaatsing in een isoleercel.
 • Bij binnenkomst worden ze standaard gevisiteerd, waarbij ze zich moeten uitkleden en naakt drie kniebuigingen moeten maken.
 • Ze mogen niet werken en geen onderwijs volgen. ‘Normale’ gevangenen mogen dat wel.
 • Ze mogen slechts 2 uur per week bezoek ontvangen. Ze hebben geen recht op incidenteel verlof of op bezoek zonder toezicht.
 • Ze moeten hun mobiele telefoon inleveren. Gebeld worden is niet mogelijk en telefoneren vanuit detentie is erg duur.


De zaak Aleksandr Dolmatov

Op 18 april debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over de zelfdoding van Aleksandr Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam. Uit het rapport blijkt dat de overheid in korte tijd meermalen onzorgvuldig heeft gehandeld in de zaak van deze Russische asielzoeker. Vanwege een fout in de registratiesystemen was Aleksandr Dolmatov onterecht als 'verwijderbaar' aangemerkt. Hierop werd hij in vreemdelingendetentie geplaatst, waar hij uiteindelijk zelfmoord pleegde. Ook kreeg hij onvoldoende rechtshulp en medische zorg.

dolmatov

Volgens Amnesty was de onterechte plaatsing van Aleksandr Dolmatov niet alleen te wijten aan een verkeerde registratie. Ook wanneer een vreemdeling 'verwijderbaar' is, moet er worden afgewogen of het absoluut noodzakelijk is om over te gaan tot detentie. Zowel in de zaak Dolmatov als in het algemeen wordt veel te snel gebruikgemaakt van vreemdelingendetentie. Vreemdelingendetentie mag alleen als uiterste middel worden gebruikt. De Nederlandse wet- en regelgeving biedt echter te veel ruimte om tot vreemdelingendetentie over te gaan. Volgens Amnesty maakt overheid te weinig gebruik van mogelijke alternatieven om toezicht te houden. Ook wil Amnesty International dat de omstandigheden in vreemdelingendetentie, die nu vaak slechter zijn dan in strafrechtelijke detentie, aanzienlijk verbeteren.
teeven

Tijdens het debat is door verschillende partijen zorg uitgesproken over het huidige beleid van vreemdelingendetentie. Er werd gevraagd om te verzekeren dat vreemdelingendetentie alleen als laatste redmiddel wordt gebruikt en om de omstandigheden in vreemdelingendetentie te verbeteren. Staatssecretaris Teeven had eerder al plannen gepresenteerd om het aantal plaatsen voor vreemdelingendetentie terug te brengen en om verder te kijken naar de inzet van alternatieven. Tijdens het debat kondigde hij tevens aan de wettelijke basis voor het regime vreemdelingendetentie te veranderen, zodat dit niet meer op het strafrecht lijkt. Of deze maatregelen daadwerkelijk tot respect voor de mensenrechten van uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde vreemdelingen leiden, hangt af van de aanpak van de staatssecretaris. Amnesty International roept de staatssecretaris op echt fundamentele verbeteringen te maken en het niet bij halve maatregelen te laten. Tegelijk roept Amnesty de Tweede Kamer op scherp toe te zien op een grondige herziening van het systeem van vreemdelingendetentie waarbij de rechten van vreemdelingen maximaal worden beschermd.

 
Campagne voor vrijheid van meningsuiting in Rusland

poetin
Sinds Vladimir Poetin op 7 mei 2012 voor een derde termijn als president van Rusland werd beëdigd, verslechtert de mensenrechtensituatie in het land in hoog tempo. Met nieuwe wetten legt Poetin stap voor stap critici het zwijgen op. Het net sluit zich steeds meer om wie in Rusland anders denkt dan de regering. Dit jaar voert Amnesty International intensief actie zodat de mensen in Rusland in vrijheid voor hun mening kunnen uitkomen. In Wageningen willen we ook aanhaken bij deze actie. De eerste keer zal waarschijnlijk zijn tijdens het Leeffestival op zondagmiddag 16 juni.


Anders actief voor Amnesty

De Wageningse werkgroep van Amnesty International poogt ook op andere manieren actief te zijn. Zo is de werkgroep doende om het scholenwerk weer op te pakken. Daarbij wordt met behulp van een lesprogramma van Amnesty in de hoogste groepen van de basisschool verteld over het belang van het respecteren van mensenrechten. Ons team van mensen die de lessen wil gaan verzorgen kan nog verstreking gebruiken. Wil je meedoen of meer informatie over de locale werkgroep neemt u dan contact op met Wim te Winkel, contactpersoon van Amnesty Wageningen (wim.te.winkel@planet.nl, 0317-424246 / 06-13693138). 

invisible

Ook op andere manieren pakt Amnesty taken op om het publiek te informeren over schrijnende situaties op het gebried van mensenrechten. Zo zijn er plannen om dit najaar in samenwerking met de Amnesty werkgroep uit Bennekom de film The Invisible Men te gaan vertonen van regisseur Yariv Mozer. De film is ook vertoond tijdens het Movies that Matter festival in Den Haag en vertelt het verhaal van  homo's uit de Palestijnse bezette gebieden. Bij hun familie en vrienden in Palestijns gebied kunnen ze geen homo zijn. In Israël kunnen ze als Palestijn niet terecht. Dus leven ze een onzichtbaar, illegaal bestaan in Tel Aviv.

Bij veel van de activiteiten in Wageningen werken we ook samen met de studentengroep. Vanaf eind 2010 is er ook weer een zelfstandige studentengroep in Wageningen. De groep bestaat uit circa 8 enthousiaste studenten, afkomstig uit verschillende landen, die behoorlijk aan de weg timmeren met leuke acties die veel respons krijgen. De studentengroep heeft ook een eigen facebookpagina waar je meer informatie over hun activiteiten kunt vinden en waar je contact met de groep kunt leggen. 

studenten

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty International richt zich met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

 • afschaffen van de doodstraf
 • uitbannen van marteling
 • stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
 • vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
 • tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.

        Contactpersoon:
        Wim te Winkel
        T: 0317-424246 / 06-13693138
        wim.te.winkel@planet.nl